Δ/νση: Απ. Παύλου 33
Περιοχή: Κόρινθος , 20 100
Τηλέφωνο: 27410 - 28 999
Fax: 27410 - 28 989
Κιν: 6936 176 577
Email: info@tampaki-properties.gr
Υπεύθυνη:Ταμπάκη Βαρβάρα
Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων
Αγοραστές

Δικαιολογητικά δανείου


Απαραίτητα δικαιολογητικά για αγοραστές τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στην τράπεζα

Μισθωτοί


1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς φωτοτυπία διαβατηρίου, άδεια παραμονής και εργασίας)
2. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος από την εφορία
3. Φωτοτυπία των τριών τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας ή άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό, ανάλογα με την περίπτωση (επαγγελματική ιδιότητα, αριθμός συμβαλλομένων και μεταξύ τους σχέση κ.τ.λ.). Επιστολή εργοδότη που δηλώνει σημερινή θέση, χρόνια υπηρεσίας και αποδοχές
4. Τα τρία αυτά δικαιολογητικά αρκούν για να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι προέγκριση δανείου η οποία δίνεται από τις τράπεζες από δύο ως δέκα ημέρες.
5. Ο τελευταίος τίτλος του υπό αγορά ακινήτου ή οι τίτλοι ιδιοκτησίας της τελευταίας δεκαετίας για δάνεια άνω των 50.000.000 δρχ.
6. Το πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου
7. Το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από την μερίδα του ιδιοκτήτη που το πούλησε
8. Το τοπογραφικό του οικοπέδου (σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας)
9. Τον προϋπολογισμό έργων σε ειδικό έντυπο αν το ακίνητο βρίσκεται υπό ανέγερση
10. Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής
11. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος


Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Επιχειρηματίες


1. Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπούς φωτοτυπία διαβατηρίου, άδεια παραμονής και εργασίας)
2. Φωτοτυπία τριών τελευταίων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος και αναλυτικών στοιχείων φορολογίας
3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
4. Φωτοτυπία τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών (αν υπάρχουν)
5. Φωτοτυπία των τελευταίων εισοδημάτων από ακίνητα (αν υπάρχουν)
6. Ο τελευταίος τίτλος του υπό αγορά ακινήτου ή οι τίτλοι ιδιοκτησίας της τελευταίας δεκαετίας για δάνεια άνω των 50.000.000 δρχ.
7. Το πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου
8. Το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από την μερίδα του ιδιοκτήτη που το πούλησε
9. Το τοπογραφικό του οικοπέδου (σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας)
10. Τον προϋπολογισμό έργων σε ειδικό έντυπο αν το ακίνητο βρίσκεται υπό ανέγερση
11. Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής
12. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος


Επιχειρήσεις


1. Φωτοτυπία τριών τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως
2. Φωτοτυπία τριών τελευταίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, αναλυτικών στοιχείων εφορίας και τριών τελευταίων εκκαθαριστικών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (αν υπάρχουν)
3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
4. Φωτοτυπία τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών (αν υπάρχουν)